VEDTÆGTER

VEDTÆGTER FOR HERFØLGE HUSFLIDSFORENING

Vedtægter for Herfølge sogns Husflidsforening

§ 1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er Herfølge Sogns Husflidsforening med hjemsted i Køge Kommune.

§ 2 Landsorganisation
Foreningen er medlem af Fora.

§3 Formål
Foreningens formål er at fremme og udvikle dansk husflid og dansk identitet gennem folkeoplysende virksomhed samt bevare og videregive husflidens kulturelle værdier.

§ 4 Virksomhed
Formålet søges opnået ved informations- og udstillingsvirksomhed samt gennem tilbud om medlemsaktiviteter og kursusvirksomhed i forskellige husflidsfag for alle aldersgrupper.

§ 5. Medlemmer
Alle kan blive medlem af foreningen, såfremt de kan tilslutte sig formålet. Man kan blive medlem af foreningen ved at være lokalmedlem og betale kontingent direkte til foreningen.
Medlemmerne hæfter ikke personligt for foreningens økonomi.
Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen et for voksenmedlemmer og et for børn og unge til 18 år. Kontingentet følger et kursus år, som er 1.7. til 30.6.
Medlemmer har mulighed for at tilmelde sig alle aktiviteter, foreningen deltager i og afholder.

§ 5.1 Eksklusion af medlemmer:
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der ikke efterkommer foreningens formål, arbejder for fælles interesser i foreningen eller udviser en adfærd, der er til gentagende gene for andre medlemmer eller undergravende for foreningens virke. Medlemmet skal inden en sådan eksklusion have en skriftelige henstilling om at rette op på problemet.
Der skal indgå en frist i henvendelsen, og såfremt denne så ikke overholdes, kan man ekskluderes.
Et medlem kan altid få en evt. eksklusion efterprøvet på førstkommende
generalforsamling.

§ 5.2. Ikke-medlemmer
Ikke-medlemmer kan tilbydes pladser på et af foreningens hold, hvis der er ledige pladser. Medlemmer og støttemedlemmer vil dog have prioriteret adgang til pladserne, dette gælder dog ikke hold under Folkeoplysningsloven.
Ikke-medlemmer betaler et forhøjet kursusgebyr. Bestyrelsen fastsætter denne forhøjelse ved holdenes etablering.

§ 5.3. Støttemedlemmer
Ønsker man at støtte op om foreningens virke, kan man være støttemedlem.
Et støttemedlemskab koster mindst halvt kontingent/-medlemskab.
At være støttemedlem giver ikke umiddelbart ret til brug af huset, men i tilfælde af kurser som udbydes uden for medlemsgruppen, står man før ikke medlemmer til pladserne.
Støttemedlemmerne kan inviteres til arrangementer ud over generalforsamlingen.
Støttemedlemmerne har ikke stemmeret ved en generalforsamling, de indkaldes på almindelig vis til generalforsamlingen.

§ 6 Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 5 medlemmer + 2 suppleanter som deltager i bestyrelsesmøderne.
Den konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer samt sekretær og fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Formanden sammenkalder til bestyrelsesmøderne med udsendelse af dagsorden og leder i øvrigt foreningens anliggender i overensstemmelse med bestyrelsens beslutninger.
Formanden, skolelederen eller 2 bestyrelsesmedlemmer kan til enhver tid kræve afholdt bestyrelsesmøder.
Der skrives beslutningsreferat af møderne.
Det er bestyrelsens opgave at:
1: Udarbejde program for medlemsaktivitet og kursusvirksomhed.
2: Ansætte og afskedige en eventuel skoleleder.
3: Udarbejde budget og regnskab.
4: Føre fortegnelse over foreningens ejendele og holde disse forsikret mod tyveri og brand.
5: Nedsætte ad-hoc udvalg efter behov.
Forsikringer:
1. Foreningen hæfter kun for sine forpligtigelser med den af foreningen, til en hver tid, tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller
bestyrelsen nogen personlig hæftelse.
2. Al brug af husets maskiner og al færdsel i huset, foregår på eget ansvar, og
medlemmerne er personligt ansvarlige for at have egne forsikringer, der dækker dem.

§ 7 Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og afholdes hvert år i 1. kvartal.
Indvarsling sker ved skriftlig meddelelse til medlemmerne på mail eller annoncering mindst 3 uger før. Indvarsling vil være på husets opslagstavle og hjemmeside.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før dens afholdelse.
Bestyrelsen udarbejder en dagsorden, der skal indeholde mindst følgende punkter:
1: Valg af dirigent og referent.
2. Aflæggelse af årsberetning ved formand.
3. Aflæggelse og godkendelse af revideret regnskab
4. Fremlæggelse og godkendelse af budget for det kommende år + rammebudget for næstfølgende år.
5. Godkendelse af evt. forslag til vedtægtsændring.
6. Fastsættelse af kontingent/medlemskab.
7. Orientering om program for medlemsaktiviteter og kursusvirksomhed i det kommende år.
8. Indkomne forslag fra medlemmerne.
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
10. Valg af revisor og revisorsuppleant.
11. Eventuelt.
Valgperioden for bestyrelsesmedlemmer er to år. På den årlige generalforsamling er skiftevis 2 og 3 af medlemmerne på valg.
Hvis et bestyrelsesmedlem går af i årets løb, indtræder 1. suppleanten på pladsen indtil næste generalforsamling.
Valgperioden for suppleanterne er 1 år. Revisorerne vælges for 2 år, således at der vælges 1 hvert år, dog valg hvert år, hvis foreningen kun har 1 revisor.
Revisorsuppleanten vælges for l år.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødte stemmeberettigede deltageres antal.
Alle medlemmer har stemmeret ved generalforsamlingen, umyndige dog kun ifølge med værge. Medlemmer over 18 år er valgbare til bestyrelsen.
Hvert medlem kan kun råde over én fuldmagt.
Almindelig stemmeflerhed er gældende ved alle afstemninger.

§ 8 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, såfremt flertallet af
bestyrelsesmedlemmerne eller 1/3 af medlemmerne skriftligt forlanger det.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 2 ugers varsel med opgivelse af dagsorden.
Reglerne om ordinær generalforsamling finder tilsvarende anvendelse her.

§ 9 Skoleleder
Bestyrelsen kan ansætte og afskedige en skoleleder og fastsætter dennes løn og arbejdsvilkår. Skolelederen er ansvarlig over for bestyrelsen og myndighederne.
Skolelederen / bestyrelsen har den administrative, regnskabsmæssige og pædagogiske ledelse af kursusvirksomheden for børn og voksne i henhold til Folkeoplysningsloven.
Skolelederen / bestyrelsen udarbejder undervisningstilbud i henhold til programmet og træffer de fornødne aftaler med lærerne.

§ 10 Regnskab
Foreningen vælger selv om man vil føre et samlet regnskab for foreningen og
kursusvirksomheden, dog skal det klart af regnskabet fremgå, at evt. tildelte midler fra folkeoplysningsloven er anvendt til formålet. Regnskabet føres af kassereren der endvidere er ansvarlig for dets midler. Regnskabet/erne revideres af foreningens revisorer og forelægges generalforsamlingen til godkendelse. Regnskabsåret følger kalenderåret. Flest mulige af foreningens midler skal opbevares i pengeinstitut.
Foreningen tegnes i økonomisk henseende af formanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem.

§ 11 Deltagerindflydelse
Deltagere i kursusvirksomheden orienteres om foreningens virksomhed og om
muligheden for at øve indflydelse på ledelsen som medlem af foreningen.
Der skal vælges en holdleder på faste hold der kører over hele sæsonen.
Denne person fungerer som kontaktperson mellem bestyrelsen og medlemmerne på holdet.
Bestyrelsen afholder 2 til 3 årlige møder med holdlederne.

§ 12 Vedtægterne
Vedtægterne kan ændres på en generalforsamling med 2/3 flertal af fremmødte og stemmeberettigede medlemmer, når ændringsforslagene er udsendt sammen med en rettidig udsendt dagsorden. Hvis der er flertal, men ikke 2/3 flertal kan forslaget vedtages med alm. flertal på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling
Vedtægterne sendes til Fora til orientering og godkendelse af Køge Kommune, hvis der modtages tilskud efter Folkeoplysningslovens regler.

§ 13 Opløsning
Opløsning af foreningen kan kun ske på en normalt indvarslet generalforsamling, hvor nedlæggelsen er et selvstændigt punkt på dagsordenen, og hvor mindst 2/3 af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer stemmer for nedlæggelsen. Beslutningen skal bekræftes af 2/3 af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer på en yderligere normalt indvarslet generalforsamling, der tidligst afholdes 14 dage efter den første.
Med henblik på at overholde formalia i forbindelse med foreningens lukning, herunder placering/forbrug af eventuelt overskydende midler m.v., skal Fora orienteres senest i forbindelse med indkaldelsen til den første generalforsamling, hvor nedlæggelsen skal til afstemning.

§ 14 Anvendelse af foreningens ejendom
Foreningens midler skal ved opløsning sikres til anvendelse ved eventuel genoptagelse af husflidsarbejdet på egnen. Midlerne hensættes på spærret konto i et pengeinstitut og beror /administreres i hviletiden på denne konto og tilsyn føres af en, fra den lukkede forening valgt repræsentant i hviletiden. Advokat eller anden betroet person.
Indestående + evt. andre værdier, som er opbevaret, kan i en periode over 10 år benyttes til oprettelse af ny husflidsforening, såfremt denne opfylder reglerne i Folkeoplysningsloven og som kan godkendes og tilskudsberettiges af Køge Kommune.
Hvis der ikke efter 10 års forløb har vist sig mulighed for at genoptage foreningens virksomhed, tilfalder foreningens midler Fora.
Foreningens papirer afleveres til arkivering hos Lokalarkivet.

Således vedtaget på generalforsamling
den. 4 marts 2015
Udgave 4.2.2015